1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Autocomnederland.nl": de onderneming die onder de handelsnaam "MotoTroniX"
gedreven wordt, gevestigd te Flevoland.
Wij staan sinds 17 Juni 2002 ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 37102306

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden;

"Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en MotoTroniX door of via MotoTroniX binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Consumenten onder de 18 worden geacht toestemming te vragen aan een volwassene.

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van MotoTroniX gesloten worden en waarbij MotoTroniX partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en MotoTroniX middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door MotoTroniX worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MotoTroniX worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MotoTroniX ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 MotoTroniX heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van MotoTroniX zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging per email heeft ontvangen. Indien MotoTroniX de aankoopprijs van het Product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan MotoTroniX te melden.

3.2 De overeenkomst tussen MotoTroniX en u komt tot stand op het moment nadat u

(a) een bestelling heeft geplaatst op de website van MotoTroniX. middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van MotoTroniX;

(b) het door u vervolgens op de "plaats order" icoon klikken op de website van MotoTroniX;

(c) het hierna (i) door u bevestigen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn en (ii) het doen verwerken van uw betaling, door op website van MotoTroniX op de "OK" icoon te klikken, hierop (indien u de bestelling op internet heeft geplaatst) van MotoTroniX op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat MotoTroniX uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging").

De overeenkomst bevat alle tussen de u en MotoTroniX gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en MotoTroniX.

De administratie van MotoTroniX geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan MotoTroniX. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door MotoTroniX verrichtte leveringen. MotoTroniX erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

(a) Een omschrijving van het Product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte Producten;

(b) de prijs van het Product;

(c) de verzend- en administratiekosten in verband met het door MotoTroniX uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan;

(d) eventuele andere kosten;

(e) uw naam, woonadres, adres waar het Product naar toe gestuurd moet worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en uw telefoonnummer;

(f) de leveringstermijn van het Product BINNEN 48 UUR MITS OP VOORRAAD;Het wel dan niet op voorraad zijn van een product wordt aangegeven bij de productinformatie;

(g) het bestelnummer van de overeenkomst;

(h) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn;

(i) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de MotoTroniX, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN

4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde Product is voor MotoTroniX. Op het moment van aflevering van het Product gaat het risico van het Product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door MotoTroniX kunnen worden uitgesloten.

4.2 De kosten van het transport zijn afhankelijk van het totale gewicht van de bestelling. Deze kosten dienen door u betaald te worden.

5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het Product is afhankelijk van het op voorraad zijn van dit Product, indien op voorraad zal het Product binnen 48 uur worden UIT geleverd. Tevens zijn wij afhankelijk van de post en openingstijden. In het weekend wordt er niets verzonden en op maangdag zijn wij gesloten, dan wordt er ook niet verzonden.

maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Dat indien de levertijd niet haalbaar is de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
Zie artikel 13 

Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. In het kort komt het erop neer dat consumenten bij aanschaf op internet recht hebben op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
6. AFKOELINGSPERIODE
zie artikel 13

6.1 MotoTroniX behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van MotoTroniX of de leverancier van het Product) is beschadigd.

6.2 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MotoTroniX schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal MotoTroniX u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MotoTronix heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.


7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien u binnen 30 dagen nadat u het Product heeft ontvangen, het Product een gebrek blijkt te vertonen of het Product voldoet niet aan de op de site vermelde eisen, heeft u twee mogelijkheden:

(a) u kunt MotoTroniX schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product; of

(b) u kunt de overeenkomst met MotoTroniX ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MotoTroniX te melden.

7.2 Indien u MotoTroniX vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, dient u het Product gefrankeerd, en onder begeleiding van de aankoopbon aan MotoTroniX te retourneren. MotoTroniX zal het Product binnen 20 werkdagen nadat zij het Product van u terug heeft ontvangen of zo spoedig mogelijk hierna, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het aan u terugsturen van het Product komen voor rekening van MotoTroniX, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product dan wel dat het gebrek aan het Product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is MotoTronix niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. MotoTroniX zal in dat geval het Product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u ontvangen heeft. Wanneer het product onder het mom, defect retour gestuurd wordt naar de MotoTroniX en het blijkt na testen niet defect te zijn, hoeft de MotoTroniX de verzendkosten niet voor haar rekening te nemen. Het aankoopbedrag wordt dan slechts terug gestort.

Het product dat ik ontvangen heb, werkt niet. Wat moet ik doen?
Neem eerst telefonisch (Tel: 085-2019706 ) of per e-mail (Info@MotoTroniX.nl) contact op met ons. Indien nodig, stuur het product gefrankeerd in de originele verpakking retour naar:
MotoTroniX, Postbus 1023, 3860 BA Nijkerk ( Gld ) (NL). Zorg a.u.b. voor voldoende frankering, anders nemen wij uw pakket niet in ontvangst. Na ontvangst van uw pakket wordt dit registreerd en informeren wij u per e-mail over de volgende stappen.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het
Product onmiddellijk aan MotoTroniX te retourneren. Dit wil zeggen wanneer u niet tevreden bent met het product. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. Indien u reeds betalingen heeft gedaan in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel
7.1(b) van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal MotoTroniX het aankoopbedrag betaalde bedrag nadat zij de in artikel 7.1(b) genoemde
verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen. Artikel 6.2 is op dit
artikellid van toepassing.


8. GARANTIES

8.1 Op de door MotoTroniX geleverde producten bestaat een garantie deze verschilt per product en fabrikant.

9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door MotoTroniX serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij MotoTroniX (gegevens staan vermeld in artikel 11.1 van deze Voorwaarden).

9.3 MotoTroniX zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. MotoTroniX zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. PRIVACY

10.1 MotoTroniX zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een bestand.

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door MotoTroniX kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

Wij verklaren bij deze dat wij nooit uw gegevens zullen verhandelen, of afstaan aan derden.

10.3 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in uw bestelformulier wanneer u een Product bestelt of heeft besteld.

10.4 Wanneer u in het betaalscherm heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen in MotoTroniX verleent u uitdrukkelijke toestemming aan MotoTroniX voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens MotoTroniX doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan MotoTroniX laten weten. MotoTroniX zal in al haar aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. MotoTroniX zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van MotoTroniX).

10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan MotoTroniX te richten. MotoTroniX zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij MotoTroniX aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MotoTroniX te melden, waarbij aangeeft of u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. MotoTroniX zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij MotoTroniX hiertoe niet in staat is. In dat geval zal MotoTroniX uw persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.

11. CONSUMENTENAFDELING van MotoTroniXwebwinkel.NL

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: 

Autocom Nederland, 
Postbus 1023 
3860 BA Nijkerk (Gld). 
Tel: 085-2019706
Mail: info@MotoTroniX.nl

12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met MotoTroniX is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en MotoTroniX naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en MotoTroniX, kunt u MotoTroniX verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij MotoTroniX van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan MotoTroniX meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.13. Wet Kopen op Afstand

Sinds 1 februari 2001 is de nieuwe wet kopen op afstand van kracht. Consumenten hebben daarmee een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet.

Wat is een overeenkomst op afstand ?
Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als u iets via internet of bij een postorderbedrijf bestelt.

Belangrijke uitbreidingen rechten consumenten.
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de verkoper binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug betalen. De afkoelingsperiode geldt niet bij: 
- aankopen die speciaal (op bestelling) zijn gemaakt
- Producten waarvan de sealing ( verzegeling ) is verbroken
- produkten in blister verpakkingen, en/of produkten waarvan de verpakking dusdanig beschadigd is dat het niet meer in nieuwstaat is.
In sommige gevallen kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.